ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ အိပ္မက္ေတြက ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီတယ္ ....

ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္ အိပ္မက္ေတြက ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီတယ္ ....